Szczegółowe zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji wybrane ze statutów poszczególnych szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej

 § 45

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

1. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego na podstawie:

– orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– podania rodziców,

– skierowania Organu Prowadzącego.

2. Przyjęcia ucznia dokonuje Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją.

3. Kierowanie uczniów do Ośrodka odbywa się w okresie od kwietnia do końca sierpnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Szkoły Podstawowej może być przyjęty uczeń w ciągu roku szkolnego.

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Branżowej I stopnia

§ 37

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

 • Do Szkoły uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową.

 • Do klasy pierwszej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej Szkoły podstawowej.

 • Do Szkoły uczęszczają uczniowie do 24 roku życia.

 • Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno- pedagogicznej, zaświadczenia lekarskiego o przydatności do zawodu oraz skierowania Organu Prowadzącego.

 • Przyjęcia ucznia dokonuje Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją kandydata na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Kandydaci do Szkoły składają podanie na ustalonym przez Szkołę druku lub w formie podania z określeniem zawodu kształcenia do którego kandydat ubiega się o przyjęcie.

 • Uczeń, aby mógł kształcić się w określonym zawodzie musi uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań.

§ 38

PRZENOSZENIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ DO SZKÓŁ

 • Na pisemną prośbę rodzica lub pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na przeniesienie go do innego typu Szkoły lub na zmianę profilu nauczania z określeniem sposobu i terminu uzupełnienia braków programowych z przedmiotów, których uczeń w poprzednim typie Szkoły lub profilu nie realizował.

 • W stosunku do uczniów niepełnoletnich starających się o zgodę na przeniesienie, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Przy przenoszeniu ucznia ze Szkoły do Szkoły decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Organem Prowadzącym z zapewnieniem stosownie do obowiązujących przepisów ciągłości kształcenia i realizacji planu nauczania.

Zasady rekrutacji uczniów
do Szko
ły Przysposabiającej do Pracy

§ 30

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

 • Do Szkoły uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową.

 • Do klasy pierwszej mogą być przyjmowani kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia: ośmioletniej szkoły podstawowej.

 • Do Szkoły uczęszczają uczniowie w wieku do 24 roku życia

 • Do Szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz skierowania Organu Prowadzącego.

 • Przyjęcia ucznia dokonuje Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją kandydata na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

 • Kandydaci do Szkoły składają podanie na ustalonym przez Szkołę druku lub w formie podania z podaniem typu Szkoły do jakiej ubiegają się o przyjęcie.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach:

STATUT Szkoły Podstawowej SOSzW w Siedlcach

Statut SPP SOSzW w Siedlcach

Statut Szkoła Branżowa SOSzW w Siedlcach